Nhảy tới nội dung

· 3 phút để đọc
Dzung Do

2024-04-30. V6.5.1

  • Tối ưu hóa backup
  • AMP-HTML full page
  • Quick view product
  • [-] Tích hợp tiktok
  • [-] Tích hợp Google Ads, Facebook Ads
  • Mẫu nội dung cho trình soạn thảo
  • [-] Cộng tác nhóm khi soạn thảo bài viết
  • [-] Nghiệp vụ mua trả góp
  • [-] Customer portal, self service to manage issue & ticket. Public ticket
  • Bổ sung chức năng tìm kiếm cho danh sách dài trong khu vực admin
  • [-] Chức năng bảo hành
  • [-] Form Builder
  • [-] Popup Builder
  • [-] Layout drag and drop
  • [-] Danh sách người dùng online
  • [-] 🐱‍💻 Admin Tasks
  • Tối ưu hóa UX: tooltip, ảnh đại diện
  • Code lại phần giỏ hàng
  • 🐱‍💻 Quick register/Single Sign-On
  • 🐱‍💻 Quản lý khách hàng
  • [-] Hỗ trợ đặt hàng bỏ qua bước thanh toán
  • [-] Bộ lọc sản phẩm
  • [-] Cookie Consent
  • [-] Nhóm sản phẩm chính vs nhóm sản phẩm bổ sung

2023-01-15. V6.5.0

  • Nâng cấp TinyMCE6
  • Sitemap.xml hỗ trợ sitemap.xsl
  • Tắt chức năng không dùng cho mỗi dự án
  • Cho phép định nghĩa liên kết Opensearch về loại trang cụ thể (Tất cả, Sản phẩm, Tin bài)
  • Task queue for optimizing lossless image
  • MySQL Console
  • Quản lý broken link: mức cơ bản
  • Hỗ trợ ảnh webp
  • Ajax admin
  • 🐱‍💻 Quản lý khách hàng
  • Sửa giao diện tùy chọn sản phẩm
  • Công cụ tìm lỗi hình ảnh
  • Gửi email giao dịch nhanh hơn
  • Tracking code
  • Admin notification
  • Hỗ trợ redirect 301, 302
  • Customize những trang đặc biệt: SEO, title, description
  • 🐱‍💻 AMP-HTML cơ bản cho bài: tin tức, dịch vụ, sản phẩm
  • [-] Popup Builder
  • Cho phép đặt số lượng vote => chống tấn công
  • Tool import/export dữ liệu bằng Excel
  • 🐛 Fix lỗi bật tắt tác giả/ lượt xem, tin bài của chuyên mục khi xem chi tiết tin tức
  • 🐛 Lỗi tạo menu item cấp 2
  • 🐞 Lỗi: Gửi email thông báo khi cho nhiều admin cùng 1 lúc
  • Đếm lượt reach của 404 link
  • Hỗ trợ Tax Class
  • Bổ sung chức năng coupon