Nhảy tới nội dung

Đặc tính

Thêm mới đặc tính

Nhấn chọn Nội dung -> Nhóm và danh mục -> Đặc tính. Nhấn chọn nút (+) để thêm mới 1 mục.

Những thông tin cụ thể cần điền như sau:

Tên đặc tính

Nhập tên đặc tính

Nhóm đặc tính

Chọn nhóm đặc tính đã tạo tại đây

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Nhấn chọn nút (v) để lưu lại 1 mục.

Xóa đặc tính

Để xóa đặc tính, tích vào đặc tính đó và chọn Xóa từ danh sách checkbox bên trái

Xem thêm tại đây

Sửa đặc tính

Nhấn chọn trực tiếp vào đặc tính muốn sửa, bạn cần nhập nội dung cần thay thế sau đó chọn nút v để hoàn tất.