Nhảy tới nội dung

Nhóm đặc tính

Thêm mới nhóm đặc tính

Nhấn chọn Nội dung -> Nhóm và danh mục -> Nhóm đặc tính. Nhấn chọn nút (+) để thêm mới 1 mục.

Những thông tin cụ thể cần điền như sau:

Tên nhóm đặc tính

Nhập tên nhóm đặc tính

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Nhấn chọn nút (v) để lưu lại 1 mục.

Xóa nhóm đặc tính

Để xóa nhóm đặc tính, tích vào nhóm đặc tính đó và chọn Xóa từ danh sách checkbox bên trái

Xem thêm tại đây

Sửa nhóm đặc tính

Nhấn chọn trực tiếp vào nhóm đặc tính muốn sửa, bạn cần nhập nội dung cần thay thế sau đó chọn nút v để hoàn tất.