Nhảy tới nội dung

Tùy chọn

Thêm mới tùy chọn

Nhấn chọn Nội dung -> Nhóm và danh mục -> Tùy chọn. Nhấn chọn nút (+) để thêm mới 1 mục.

Trang tạo tùy chọn mới được mở ra, điền các thông tin chi tiết của nhóm tùy chọn đó.

Tên tùy chọn

Nhập tên tùy chọn

Loại

Chọn loại là Select

Tên giá trị tuỳ chọn

Dựa vào mục đích của sản phẩm để thêm tùy chọn tương ứng

Ảnh đại diện

Nhấn chọn Chọn để lựa chọn tập tin hình ảnh của tùy chọn từ máy tính và tải lên

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Thêm mục tùy chọn

Nhấp chọn để thêm nhiều tùy chọn khác nhau cùng nhóm tùy chọn

Nhấn chọn nút (v) để lưu lại 1 mục.

Xóa tùy chọn

Để xóa tùy chọn, tích vào tùy chọn đó và chọn Xóa từ danh sách checkbox bên trái

Xem thêm tại đây

Sửa tùy chọn

Nhấn chọn trực tiếp vào tùy chọn muốn sửa, bạn cần nhập nội dung cần thay thế sau đó chọn nút v để hoàn tất.