Nhảy tới nội dung

Mã nhúng

Đối với dịch vụ của những bên thứ 3, bạn cần dán mã nhúng tương ứng tại Script headerScript footer.

Thêm mới mã nhúng

Script header (Javascript hiển thị trong cặp thẻ <head>)

Dán mã code của thẻ head

Script footer (Javascript hiển thị trước thẻ đóng body <body>)

Dán mã code của thẻ body

Custom CSS

Đây là tham số CSS được cấu hình sẵn mang tính kĩ thuật. Không được xóa.

Xóa mã nhúng

Bôi đen đoạn mã nhúng cần xóa và chọn nút Back Space tại bàn phím máy tính, sau đó chọn nút v để hoàn tất.

Sửa mã nhúng

Sửa thông tin đoạn mã nhúng, sau đó chọn nút v để hoàn tất.