Nhảy tới nội dung

Nhận diện

Để cấu hình logo website bạn cần:

Nhấn chọn Giao diện -> Nhận diện. Những thông tin - thiết lập cụ thể cần điền như sau:

Logo

Nhấn chọn Chọn để tải logo từ máy tính của bạn lên trình quản lý file

Favicon

Nhấn chọn Chọn để tải favicon từ máy tính của bạn lên trình quản lý file

Chiều rộng/Chiều cao logo

Nhập kích thước chiều rộng/chiều cao logo

Mobile menu

Chọn nhóm menu muốn hiển thị trên mobile

Template

Đây là cấu hình sẵn mang tính chất kỹ thuật, không được sửa phần này.

Tham số tin bài

 • Tin chuyên mục: giới hạn hiển thị số lượng bài tin trên 1 trang website
 • Tin liên quan: giới hạn hiển thị số lượng bài tin liên quan được chọn trong mỗi tin bài chi tiết
 • Tin khác: giới hạn hiển thị số lượng bài tin cùng chuyên mục tại mỗi tin bài chi tiết
 • Ảnh trang chuyên mục/Ảnh tin khác: chọn kích thước ảnh có sẵn tại danh sách thả xuống

Tham số sản phẩm

 • Sản phẩm/1 trang: giới hạn hiển thị số lượng sản phẩm trên 1 trang website
 • Sản phẩm liên quan: giới hạn hiển thị số lượng sản phẩm cùng nhóm sản phẩm tại mỗi bài sản phẩm chi tiết
 • Kích thước ảnh trang nhóm sản phẩm/Kích thước ảnh sản phẩm khác/Kích thước ảnh đại diện trang sản phẩm : chọn kích thước ảnh có sẵn tại danh sách thả xuống

Tham số dịch vụ

 • Dịch vụ/1 trang: giới hạn hiển thị số lượng bài dịch vụ trên 1 trang website
 • Dịch vụ liên quan: giới hạn hiển thị số lượng bài dịch vụ cùng nhóm dịch vụ tại mỗi bài dịch vụ chi tiết
 • Kích thước ảnh trang nhóm dịch vụ/Kích thước ảnh dịch vụ khác/Kích thước ảnh đại diện trang dịch vụ: chọn kích thước ảnh có sẵn tại danh sách thả xuống

Tham số khác

 • Mục/dự án: giới hạn hiển thị số lượng bài dự án trên 1 trang website
 • Ảnh đại diện dự án: chọn kích thước ảnh có sẵn tại danh sách thả xuống
 • Mục/Thư viện ảnh: giới hạn hiển thị số lượng bài thư viện ảnh trên 1 trang website
 • Ảnh bìa thư viện ảnh/Ảnh đại diện của album: chọn kích thước ảnh có sẵn tại danh sách thả xuống

Nhấp chuột vào nút Lưu để hoàn tất.