Nhảy tới nội dung

Pisale - Bán lẻ thông minh

Sản phẩm chuyên cho mục tiêu bán lẻ với nhiều tiện ích vượt trội, thừa kế nhiều đặc tính của sản phẩm SimpleSTORE do OSD.VN team triển khai hơn 10 năm tại Việt Nam và một số khách hàng nước ngoài.