Nhảy tới nội dung

Chi nhánh, cơ sở kinh doanh

Cấu hình một hệ thống kinh doanh theo chuỗi gồm từ hai hay nhiều hơn cửa hàng được sở hữu và quản lí tập trung.

Thêm mới chi nhánh

Để cấu hình mô đun hệ thống chi nhánh, bạn cần:

Nhấn chọn Hệ thống -> Chi nhánh -> Thêm

Những nội dung cần điền như sau:

Tên điểm bán

Nhập tên chi nhánh

Địa chỉ

Nhập địa chỉ chi nhánh

Ảnh đại diện

Nhấp Chọn ảnh để lựa chọn tập tin hình ảnh tin bài và tải lên

Tỉnh thành phố

Lựa chọn tỉnh thành phố của chi nhánh

Tọa độ

Trên trình duyệt người dùng, tọa độ nằm sau @

chi-nhanh.jpg

Tại hình trên tọa độ sẽ là:

Vĩ độ: 20.9958346 Kinh độ: 105.7441532

Điện thoại

Nhập số điện thoại của chi nhánh

Trạng thái

Xem thêm tại đây

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Giờ mở cửa

Nhập thời gian mở cửa của chi nhánh

Sau khi thay đổi các thông tin - thiết lập của mô đun cần chọn Lưu để hoàn tất.

Xóa chi nhánh

Để xóa một chi nhánh, tích vào chi nhánh đó và chọn Xóa

Xem thêm tại đây

Sửa chi nhánh

Để sửa một chi nhánh, nhấn chọn sửa tại chi nhánh đó. Sau khi thay đổi các thông tin nội dung của chi nhánh cần chọn Lưu để cập nhật những thay đổi.