Nhảy tới nội dung

Nhà sản xuất

  • Hướng dẫn sử dụng tính năng trình soạn thảo: xem thêm tại đây
  • Hướng dẫn sử dụng trình quản lý file: xem thêm tại đây

Thêm một nhà sản xuất

Để thêm một nhà sản xuất, bạn cần:

Nhấn chọn Nội dung -> Nhà sản xuất. Nhấn chọn nút (+) để thêm mới 1 mục.

Những thông tin cụ thể cần điền như sau:

Chú ý: Bạn bắt buộc phải nhập tên cho Nhà sản xuất.

Tên nhà sản xuất

Nhập tên nhà sản xuất

Mô tả

Nhập mô tả nội dung cho nhà sản xuất

Ảnh đại diện/Banner

Chọn ảnh đại diện/Chọn banner, sau đó chọn thư mục ảnh tương ứng để upload ảnh lên trình quản lý file.

Nổi bật

Lựa chọn trạng thái hiển thị cho nhà sản xuất trên website khi cấu hình mô đun danh sách nhà sản xuất

Xem thêm tại đây

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Trạng thái

Xem thêm tại đây

Chỉnh sửa SEO để tối ưu trên các công cụ tìm kiếm bao gồm Meta title, Meta keyword, Meta Description

Xem thêm tại đây

Nhấn chọn nút (v) để lưu lại 1 mục.

Xóa nhà sản xuất

Để xóa một nhà sản xuất, tích vào nhà sản xuất đó và chọn Xóa từ danh sách checkbox bên trái

Xem thêm tại đây

Sửa nhà sản xuất

Nhấn chọn nhà sản xuất muốn sửa, bạn cần nhập nội dung cần thay thế sau đó chọn nút v để hoàn tất.