Nhảy tới nội dung

Banner và trình diễn banner

Là công cụ trình chiếu gồm 1 chuỗi những hình ảnh.

Một số lưu ý về slideshow và banner

Đối với thiết lập banner (thêm mới banner), bạn cần cấu hình tại Giao diện -> Mô đun -> Trình diễn -> Cấu hình, để hiển thị ngoài trang chủ website

Quản lý Banner

Thêm mới banner

Tại đây bạn có thể quản lý các banner đã tạo. Để thêm một nhóm sản phẩm, bạn cần:

Nhấn chọn Giao diện -> Banner -> Thêm. Những thông tin cụ thể cần điền như sau:

Tên nhóm banner

Nhập tên nhóm banner tương ứng để quản lý nhóm banner theo logic

Tiêu đề/Mô tả

Nhập tên tiêu đề/mô tả mỗi banner muốn hiển thị trên ảnh banner đó

Link

Dán liên kết tại đây. Khi xem ngoài website và click vào ảnh hệ thống sẽ chuyển hướng tới liên kết này.

Desktop/Mobile

Upload ảnh banner theo kích thước desktop/mobile

Xem thêm cách upload ảnh tại đây

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Trạng thái

Xem thêm tại đây

Thêm banner

Nhấn chọn để thêm nhiều banner khác nhau

Nhấp chuột vào nút Lưu để hoàn tất.

Xóa một nhóm banner

Để xóa một ảnh trong nhóm banner, nhấn nút Xóa ảnh tại ảnh banner đó.

banner-1.jpg

Để xóa toàn bộ một ảnh, nội dung và liên kết của banner trong nhóm banner, nhấn nút Xóa tại ảnh banner đó.

banner-2.jpg

Hoặc để xóa một nhóm banner, nhấp chuột vào nút 3 chấm cuối nhóm banner và chọn nút Xóa.

banner-3.jpg

Xem thêm tại đây

Sửa một nhóm banner

Để thay đổi thông tin các trường trong nhóm banner, bạn chọn nhấn chọn trực tiếp tại nhóm banner.

Để sửa một ảnh trong nhóm banner, nhấn Chọn ảnh để tải lại ảnh tại nhóm banner đó

Sau khi thay đổi các thông tin nội dung của banner bạn cần chọn Lưu để hoàn tất.

Cấu hình trình diễn

Thêm mới cấu hình trình diễn

Nhấn chọn Giao diện -> Mô đun -> Trình diễn -> Cấu hình -> Thêm mô đun

Tại đây bạn có thể thiết lập cấu hình mô đun. Những thông tin cụ thể cần điền như sau:

Chú ý: Các trường đều cần điền thông tin

Bố cục/Vị trí

Xem thêm tại đây

Trạng thái

Xem thêm tại đây

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Banner

Lựa chọn nhóm banner hiển thị trên bố cục/vị trí của website. Nhóm banner bạn đã tạo tại Giao diện -> Banner

Kích thước desktop/mobile

Nhập kích thước chiều rộng và chiều cao cho slideshow trên bản desktop/mobile

Kiểu chuyển động

Có 3 kiểu chuyển động là Fade, Slide, Loop

Thời gian nghỉ (ms)

Nhập thời gian nghỉ cho mỗi slide (đơn vị tính là mili giây, 1000 mili giây = 1 giây)

Tốc độ trình diễn (ms)

Nhập tốc độ trình diễn chuyển động mỗi slide (đơn vị tính là mili giây, 1000 mili giây = 1 giây)

Thêm mô-đun

Chọn thêm mô đun để hiển thị giao diện bố cục khác nhau.

Chú ý: cần nhập thông tin tất cả các trường tại mô đun

Xóa cấu hình trình diễn

Nhấn chọn Xóa để xóa mô đun này.

Xem thêm tại đây

Sửa cấu hình trình diễn

Để sửa cấu hình, bạn cần nhấn chọn Giao diện -> Mô đun -> Trình diễn -> Cấu hình.

Sau khi thay đổi các thông tin - thiết lập của mô đun cần chọn Lưu để hoàn tất.