Nhảy tới nội dung

Thông tin

  • Cho phép quản lý các bài thông tin như bài giới thiệu, các bài viết về chính sách công ty.
  • Hướng dẫn sử dụng tính năng trình soạn thảo: xem thêm tại đây
  • Hướng dẫn sử dụng trình quản lý file: xem thêm tại đây

Thêm mới bài thông tin

Để thêm một bài thông tin, bạn cần:

Nhấn chọn Nội dung -> Thông tin -> Thêm. Nhấn chọn nút (+) để thêm mới 1 mục.

Những thông tin cụ thể cần điền như sau:

Tiêu đề

Nhập tiêu đề cho bài thông tin

Phụ đề

Được hiển thị dưới tên tiêu đề bài thông tin. Phụ thuộc vào từng giao diện sẽ có phụ đề hay không có phụ đề.

Mô tả

Trình bày thông tin có mục đích hướng tới độc giả

Ảnh đại diện

Nhấp chọn ảnh để lựa chọn tập tin hình ảnh bài thông tin và tải lên

Kiểu trình bày

Lựa chọn kiểu trình bày tại danh sách thả xuống

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Trạng thái

Xem thêm tại đây

Chỉnh sửa SEO để tối ưu trên các công cụ tìm kiếm bao gồm Meta title, Meta keyword, Meta Description

Xem thêm tại đây

Nhấn chọn nút (v) để lưu lại 1 mục.

Xóa bài thông tin

Để xóa một bài viết thông tin, tích vào bài viết thông tin đó và chọn Xóa từ danh sách checkbox bên trái hoặc nhấn chọn nút Xóa bài trong mỗi bài thông tin chi tiết.

Xem thêm tại đây

Sửa bài thông tin

Để sửa một bài viết thông tin, nhấn chọn vào bài thông tin đó để sửa.

Sau khi thay đổi các thông tin nội dung của bài viết cần chọn nút v để cập nhật những thay đổi.