Nhảy tới nội dung

Dịch vụ

  • Hướng dẫn sử dụng tính năng trình soạn thảo: xem thêm tại đây
  • Hướng dẫn sử dụng trình quản lý file: xem thêm tại đây

Thêm bài dịch vụ mới

Để thêm một bài dịch vụ, bạn cần:

Nhấn chọn Nội dung -> Dịch vụ. Nhấn chọn nút (+) để thêm mới 1 mục.

Những thông tin cụ thể cần điền như sau:

Chú ý: Bạn bắt buộc phải nhập tên cho bài dịch vụ.

Tên dịch vụ

Nhập tên dịch vụ bạn muốn hiển thị trên wesbite

Mô tả ngắn

Nhập mô tả ngắn cho bài dịch vụ. Độ dài khoảng 160-320 ký tự.

Nội dung

Nhập nội dung mô tả chi tiết cho bài viết.

Ảnh đại diện

Nhấn chọn Chọn ảnh đại diện để lựa chọn tập tin hình ảnh dịch vụ từ máy tính và tải lên

Thư viện ảnh

Nhấp chọn nút Thêm ảnh -> Chọn ảnh để chọn tải nhiều ảnh cho bài dịch vụ.

Nhóm dịch vụ

Chọn nhóm dịch vụ đã được tạo tại đây. Hạn chế thêm dịch vụ vào nhiều nhóm dịch vụ có cùng cấp.

Mã dịch vụ

Là một dạng quy ước giúp phân loại dịch vụ.

Giá

Là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá, nghĩa là số lượng tiền phải trả cho một dịch vụ.

Mục lục tự động

Xem thêm tại đây

Nổi bật

Xem thêm tại đây

Ngày xuất bản

Lựa chọn ngày xuất bản cho bài dịch vụ

Thứ tự

Xem thêm tại đây

Trạng thái

Xem thêm tại đây

Số bầu chọn/Tổng điểm

Điền từ 1 đến 5

Kết quả

Kết quả hiển thị tự động theo theo công thức Tổng điểm/Số bầu chọn. Sao cho kết quả bằng 5 là đẹp.

Dịch vụ liên quan/Tin bài liên quan

Bạn cần gõ tên bài cụ thể hoặc gõ số 0 hệ thống sẽ lọc danh sách cho bạn lựa chọn bài phù hợp

FAQs

Xem thêm tại đây

Chỉnh sửa SEO để tối ưu trên các công cụ tìm kiếm bao gồm Meta title, Meta keyword, Meta Description.

Xem thêm tại đây

Mã nhúng

Đối với dịch vụ của những bên thứ 3, bạn cần dán mã nhúng tại đây nếu muốn hiển thị mã nhúng cho bài viết này.

Nhấn chọn nút (v) để lưu lại 1 mục.

Xóa bài dịch vụ

Để xóa một bài dịch vụ, tích vào bài dịch vụ đó và chọn Xóa từ danh sách checkbox.

Xem thêm tại đây

Sửa một bài viết dịch vụ

Nhấn chọn trực tiếp vào bài dịch vụ để sửa.

Sau khi thay đổi các thông tin nội dung của bài viết cần chọn nút v để cập nhật những thay đổi.

Nhân bản bài dịch vụ

Chọn dịch vụ cần nhân bản từ danh sách sau đó chọn Nhân bản -> Hệ thống sẽ nhân bản bài dịch vụ và đặt trạng thái là tắt.